Projecte de millora de la capacitat d’accés per l’empresari i comerciant del prat

El Prat empresarial vol liderar un procés orientat a que d’alguna manera i sense contravenir les garanties essencials de la contractació pública, facilitar als empresaris i comerciants del Prat poder accedir als volums de contractació pública de l’ajuntament que son anomenats “contractes menors” a la llei de contractació del sector públic.

A tal efecte al si del Prat Empresarial es va constituir la Comissió de Compres Menors en la que una sèrie d’associats treballen de cara a poder establir un mecanisme eficient i transparent que permeti que la major part de les necessitats menors de l’ajuntament es consumeixin a través d’activitats empresarials i comercials del Prat.
Aquesta comissió ve treballant activament des del mes d’abril de l’any passat i de manera proactiva ha preparat i presentat una proposta de protocol d’actuació que permeti a l’ajuntament que la totalitat dels compradors que te la corporació municipal puguin seguir els mateixos criteris i alhora establir un sistema de revisió periòdica que faciliti assolir uns objectius que son compartits tan pel propi ajuntament com pels actors econòmics del Prat.

Recentment els membres de la comissió, Mònica Puyal i Horacio Placenti, varen fer una presentació de la iniciativa pel canal d’Instagram del Prat Empresarial. En aquesta presentació es va fer una introducció divulgativa al tema i ara, a través d’aquest document, volem fer alçaprem en aquells punts en que, per la necessitat de dinamisme i lleugeresa del mitjà, no es varen poder fer en la transmissió amb la profunditat que permet el mitjà escrit.

Unes dades bàsiques
La consulta al portal de transparència de ajuntament sobre les seves compres, ens facilita una sèrie d’informacions molt útils alhora de dimensionar aquest tema
Les compres menors als anys 2019 i 2020 han estat de entre 4,3 i 4,4 milions d’euros respectivament, xifra que representa entre el 26% (2020) i el  30% (2019) del volum total de contractació, però entre el 87% i el 89% dels contractes. Una anàlisi detallada a través dels informes que en full excel estan dipositats al portal de transparència de la Generalitat ens han permès fer una estimació dels consums del que seria el concepte contractació i patrimoni (més del 50% de les compres menors) i verificar que de les compres de l’ajuntament per aquest concepte en 2020, només un 20% es fa a empreses del Prat. 
Per tipus de servei, els hem classificat, segons el nostre criteri, de la següent manera:Des del Prat Empresarial considerem que en una ciutat com el Prat de Llobregat hi ha una suficient i variada oferta empresarial, professional i comercial per a que aquests percentatges es puguin revertir i que el 80% de les necessitats de l’ajuntament les puguin facilitar empreses i comerciants locals i un 20%, especialitats o ofertes notablement més competitives que les que es puguin obtenir a la nostra ciutat.

¿Què es el contracte menor? 
La referència normativa es troba a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La regla general està establerta a l’art. 118.1 Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) que és la que regula aquest tipus de contractació. Els contractes menors del sector públic son la forma amb la que es poden contractar OBRES de valor estimat inferior a 40.000 euros i els contractes de subministrament o de SERVEIS de valor estimat inferior a 15.000 euros. Aquestes son quanties mínimes, les CCAA poden imposar majors exigències (D.F. 1ª LCSP). Actualment a Catalunya els límits son els referits a la llei 9/2017.
La llei, en referir-se als expedients de contractació, fa referència a tres modalitats específiques:
Art. 118 Expediente de contratación en contratos menores 
Art. 119 Tramitación urgente del expediente
Art. 120 Tramitación de emergènciaPrecisions sobre el contracte menor. 
Com hem dit, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis. 
Els contractes menors de el sector públic no poden tenir una durada superior a un any ni prorrogar-se. (Art. 29.8 LCSP). Això obliga a l'òrgan de contractació a ser molt diligent en la previsió i control de les contractacions que s'han de fer.
Podran adjudicar-se aquests contractes menors directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació (art.131 LCSP).

Quins documents integren l'expedient dels contractes menors?

Informe motivat de l'òrgan de contractació. Aquest informe ha de contenir la necessitat del contracte i a més, la justificació que no s'està fraccionant l'objecte de el contracte. (Excepcions: 118.5).
Després de l'aplicació de Reial Decret l'òrgan contractant no ha de justificar que el proveïdor no ha signat més contractes en l'any, que estiguin per sobre de l'import (40.000 € obres i 15.000 € serveis i subministraments) que acoten els contractes menors. S'elimina l'anterior limitació anual per proveïdor.

  • Sol·licitud de tres ofertes (Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació) i si no justificar en l'expedient per què no es demanen aquests pressupostos 
L'aprovació de la despesa.
La incorporació de la factura.En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-més, el pressupost de les obres, el projecte quan així es requereixi, i l'informe de les oficines o unitats de supervisió quan el treball afecti l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra. (Art.118.2 LCSP) (no té caràcter de bàsic segons la disposició final 1a LCSP).
Els contractes menors del sector públic s’han de publicar trimestralment, indicant al menys, el seu objecte, durada, l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant els contractes per la identitat de l'adjudicatari. No tenen l'obligació de publicar-se els contractes el valor estimat és inferior a 5.000.- €, sempre que el sistema de pagament utilitzat fos el de bestreta de caixa fixa o un altre sistema similar (art. 118.4 i 63.4 LCSP).

Per tant, cal desterrar la idea de que un contracte menor és poc més que una trucada telefònica. Això només passa en els casos que assenyala l'article 120.1, caràcter d'emergència. 

L’adjudicació del contracte menor

El procediment d'adjudicació dels contractes menors és extremadament simple i àgil. 
L'article 131 de la LCSP estableix que els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació.
Per tant, llevat que l'òrgan de contractació voluntàriament vulgui seguir algun dels procediments exigits per la generalitat dels contractes, l'adjudicació de el contracte menor és tan senzilla com descriu l'esmentat article 131; l'únic que s'exigeix ​​és que els empresaris tinguin capacitat d'obrar i habilitació professional.
Ull! però a la ja esmentada Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, que demana que es sol·licitin tres ofertes o, en cas contrari, es justifiqui clarament el perquè no.
La capacitat d'obrar s'acreditarà, si són persones jurídiques, mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre públic que correspongui segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
Pel que fa a l'habilitació professional o empresarial, caldrà estar a la qual en el seu cas sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte de el contracte
Límits a la utilització del contracte menor
Ja que el contracte menor suposa exceptuar a una sèrie d'adjudicacions de gairebé totes les exigències de expedient, i en particular de totes les relatives a procediment d'adjudicació, la Llei estableix uns límits perquè la seva utilització no acabi sent abusiva i permeti la burla els més elementals principis de la contractació pública.
Aquests límits, establerts a l’article 29.8 de la LCSP, són els següents:
  • La durada del contracte menor no pot ser superior a un any.
  • No poden ser objecte de pròrroga.
  • No s'admet la revisió de preus.Aquesta limitació ja la recull la clàusula 15 del Plec al seu punt tercer.
Quina es l’estratègia del Prat Empresarial davant l’Ajuntament del Prat per a poder gestionar que la contractació menor aprofiti el teixit empresarial de proximitat sense incórrer en manca de transparència i / o discriminació?
La contractació pública, com a ningú se li escapa, suposa la gestió de cabals públics per a gestió de les polítiques de cada administració, a través de la contractació d’obres, bens i serveis.
L’especial vulnerabilitat d’aquests processos davant de corrupció, corruptela, amiguisme i nepotisme obliga a establir complexos processos garantistes a través de la traça documental.
L’objectiu principal del procés de contractació pública és doncs la transparència i la igualtat.
Els articles 120 i 118 de la LCSP son susceptibles d’atacar aquests dos principis; l’un (120) per causes que poden ser subjectives i l’altre (118) per causes objectives, els límits quantitatius.
El que passa, es que tot i que (o precisament per què) aquests articles obren la portes a la discrecionalitat adjudicatària, l’administració hauria de vetllar encara més per a que a l’empara dels supòsits que justifiquen aquests articles no es produeixin situacions injustes o fosques.
Calia pensar doncs, pel cas dels contractes menors de l’article 118 de la LCSP, què proposar a l’Ajuntament sense incórrer en discriminació i se’ns varen acudir quatre passes al respecte:
  • 1r pas: Conèixer amb màxim detall el volum total de contractacions menors de l’Ajuntament del Prat en 2019 i 2020 per conceptes.
  • 2n pas: Conèixer quina oferta hi ha al Prat per poder satisfer aquesta demanda de contractació menor.
  • 3r pas: Confeccionar un registre de potencials contractistes o proveïdors de serveis típics de contractació menor
  • 4rt pas: Confeccionar una proposta de protocol de funcionament tenint en compte els condicionants de 
  • la LCSP: arts, 118, 131, 29.8 i 63 la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació
  • el Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

En el mes de maig de 2020 el Prat Empresarial va donar el primer pas remetent a l’ajuntament la proposta de protocol esmentada i, tot i la complicació que comporta, a analitzar les dades disponibles. La idea era la de poder engegar un procés bilateral amb l’ajuntament que facilités una clara aproximació a l’objectiu final a través d’una taula o d’un observatori que fes una supervisió regular de les compres i facilites informació útil per a que els operadors locals es poguessin posicionar competitivament com a proveïdors prioritaris assolint dos principis fonamentals:
Que la recaptació tributària del municipi reverteixi en quant les compres al municipi i
Que el subministrament de proximitat sigui la norma i no l’excepcióDarrera d’aquests dos principis en hi ha d’altres també molt importants:
Reforçar el teixit empresarial local
Facilitar ocupació de qualitat en la proximitat de la residència dels ciutadans del Prat
Millorar l’impacte ambiental del supply chain
Millorar el cercle de reversió de la riquesa recaptada per la via de la tributació local.Aquest procés no s’està desenvolupant a la velocitat que caldria i que la seva complexitat fa pensar, però sí que cal reconèixer, que la pandèmia no ha ajudat a que les relacions hagin tingut el dinamisme necessari.
Afortunadament agents econòmics i ajuntament compartim l’objectiu i estem d’acord en els grans principis. Només cal esperar que la iniciativa gaudeixi de la prioritat que estimem que mereix i que les circumstàncies ens siguin més favorables.
Es per això que des del Prat Empresarial i la seva Comissió de Compres Menors seguirem empenyent en aquest tema que considerem tant important per l’activitat econòmica local en particular i pel Prat en general.

La Comissió de Compres Menors 

 

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...
Registrarse

... ...