ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Desenvolupament de la reunió
Les Tinents d’Alcalde, Pilar Eslava y Marta Mayordomo, donen la benvinguda als assistents a la reunió de la Taula. Totes dues manifesten la importància del a Taula, un espai on confluïm els diferents agents relacionats amb la formació professional...

Data: Dilluns 18 d’abril 2016 
Lloc: Centre de Promoció Econòmica
 
Assistents:
 Pilar Eslava, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials i regidora d’Educació
 Marta Mayordomo,  Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
 Joan Rodríguez, Director de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
 Joan Carles Navarro, Cap de la secció d’Educació
 Eva Vidal, Centre de Promoció Econòmica
 Mar Fernandez, Centre de Promoció Econòmica
 Jordi Morera, El Prat Empresarial
 Antonio Dávila, El Prat Empresarial
 Joan Cañete, NS Illa dels Banyols
 Lourdes Centeno, INS Ribera Baixa-2
 Lourdes Manzanedo, INS Ribera Baixa 2
 Anna Tomás, INS Ribera Baixa-2
 Josep Vallecillos, Àrea d’Igualtat i Drets Socials.
 
Desenvolupament de la reunió
1. Benvinguda per part de les regidores
Les Tinents d’Alcalde, Pilar Eslava y Marta Mayordomo, donen la benvinguda als assistents a la reunió de la Taula. Totes dues manifesten la importància del a Taula, un espai on confluïm els diferents agents relacionats amb la formació professional. 
També destaquen la necessitats de definir un pla de treball realment operatiu i amb actuacions concretes. En aquest sentit destaquen per una banda les jornades desenvolupades en passat mes de febrer així com la proposta de l’ordre del dia de la reunió amb la creació de grups operatius de treball.
També destaquen el procés de conversió de la Taula en Consell de la FP com una oportunitat per incorporar més agents i definir una dinàmica pròpia i compartida de treball que beneficiarà a totes les parts: alumnat, empreses i territori.
Tot seguit passen la paraula a Joan Rodríguez que presenta l’ordre del dia i va plantejant els diferents temes previstos per la reunió.
2. Valoració Jornades FP
Activitats als instituts
Tots dos centres fan una valoració molt positiva de les diferents xerrades organitzades, valorant encertat el format.
Quan a millores per properes edicions s’apunten dos temes:
 Fer xerrades de caire més transversals, no sol en relació a les diferents famílies, també entre els dos centres
 Organitzar activitats adreçades específicament als docents
 Valorar la idoneïtat de les dates (la coincidència amb les Jornades d’Orientació, l’encaix amb el procés de portes obertes...)
 
Acte de cloenda
 Varen assistir unes 80 persones que inclouen a unes 25 empreses.
 Es distribueix còpia dels resultats de l’enquesta enviada a les empreses participants que s’adjunta a aquesta acta. L’han respòs 17 de les assistents i la valoració és molt positiva en tots els ítems, sent la puntuació global en relació a l’acte de 5,25 sobre 6.
 Es valora positiu i encertat la definició de l’acte, prioritzant la relació instituts-empreses.
 També es valora molt positivament els contactes instituts-empreses sorgits arrel de la jornada. Aquest fet reforçar la valoració positiva del nou plantejament d ela jornada. Es posa èmfasi en la necessitat de canalitzar  les expectatives generades a partir d’actuacions concretes i efectives.
 Es plantejar poder treballar de forma monogràfica aspectes d’interès sorgits en l’acte: formació dual, garantia juvenil, borses de treball...
 
3. Campanya preinscripció a Cicle Formatius curs 2016/17
Les dates de la preinscripció encara no les ha publicat la Generalitat.
L’INS Ribera Baixa informa que en l’oferta inicial han perdut un PFI (pintura) i que esta en perill (en funció de la preinscripció) la continuïtat del cicle d’imatge personal. La resta d’oferta es manté. També informen que els graus d’inserció laboral dels cicles que imparteixen oscil·la entre el 75% i el 55% en la majoria d’ells.
L’INS Illa del Banyols informa que en principi mantenen tota l’oferta i també els alts graus d’inserció d ela majoria dels cicles.
Tots dos instituts coincideixen a destacar:
 La dificultat d’omplir alguns dels cicles (que s’atribueix en gran mesura a la necessitat d’una major informació i difusió)
 La necessitat d’ampliar l’oferta de PFI adreçats a joves que no han graduat l’ESO
 
4. Proposta de difusió i comunicació de la Taula
Es presenta l’esquema de treball en relació a la difusió i comunicació de la Taula que es va decidir fer a l’anterior reunió (s’adjunta).
A la proposta es defineixen els diferents destinataris, els objectius en cada un dels perfils i possibles actuacions. 
En aquest sentit, els representants de les empreses manifesten que encara hi ha un gran desconeixement entre les empreses de l’FP i que caldria fer actuacions específiques per donar a conèixer les possibilitat de l’Fp entre el món empresarial, però tenim en compta la manca d’espais i temps que aquestes tenen.
S’acorda no entrar a la discussió concreta d’aquest primer esquena donat que esta previst un grup de treball específic que ho desenvolupi i articuli actuacions.
 
5. Proposta de Pla de treball de la Taula
Es presenta la proposta de constituir tres grups de treball que articulin propostes concretes d’actuació en tres àmbits
 La formació dual
 Les pràctiques en empreses
 La difusió i comunicació
 
Aquest grups han de tenir un plantejament molt pràctic i operatiu. Cada un dels membres de la taula designarà la persona que participarà en aquest grups. Des de la Taula es convocaren les reunions de treball d’aquest grups.
També es decideix treballar el procés de conversió d ela Taula en Consell com un element d’incorporar a nous actors així com una dinàmica de major incidència en cada àmbit. En aquest sentit també s’informa dels contactes amb el Fòrum de Ciutats amb Consell de la FP com un element d’enriquiment i coneixement d’altres experiències, alhora que com espai comú de treball de diverses ciutats.
També es ratifica la necessitat de continuïtat d eles Jornades de l’FP amb l’actual format.
 
6. Torn obert de paraules
• El Prat Empresarial: Els representants de l’Associació s’ofereixen per poder fer xerrades als instituts com un element de coneixement del món empresarial per part dels alumnes. En aquest sentit, manifesten que els estudiants que arriben a les empreses sovint estan mancats de coneixement sobre la realitat del món laboral (relacions laborals, riscos...). Proposen reforçar aquest aspectes a la formació doncs representen un handicap en la seva incorporació a les empreses.
• Tots dos instituts (Illa del B i Ribera B) informen dels contactes amb diferents empreses (AENA, DAMM,  Alfil Logistics, Azkar) per temes de pràctiques i formació dual, en alguns casos relacionats amb les Jornades de la FP .
• S’informa del treball que s’està duent en col·laboració amb la Fundació Notes per dissenyar una estratègia  “Joves i Ocupació”. En aquest moment s’està finalitzant la tasca de diagnosi. En aquets sentit, s’està plantejant la realització d’alguns focus-fòrum amb els diferents agents.
 
 
El Prat,  18 d’abril 2016

Comunicacio FP_PC.DOC - Enquesta Valoració Acte Central Jornades FpPrat

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...
Registrarse

... ...